StoryEditor
DubrovnikIZRAVNI PRIJENOS U SURADNJI DUBROVAČKE TELEVIZIJE I DUBROVAČKOG VJESNIKA

26. sjednica dubrovačkog Gradskog vijeća

Piše dv
10. prosinca 2019. - 19:54


D n e v n i r e d:

Vijećnička pitanja.

Prijedlog Proračuna Grada Dubrovnika za 2020. godinu.

Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2020. godinu.

Prijedlog odluke o lokalnim porezima Grada Dubrovnika.

Prijedlog odluke i izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika.

Prijedlog odluke o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika.

Prijedlog odluke o reklamiranju na području Grada Dubrovnika.

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Libertas Dubrovnik d.o.o. za sklapanje ugovora o operativnom leasingu za nabavku 5 novih solo prigradskih autobusa.

Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Dubrovnika namijenjenih financiranju političkih stranaka i vijećnika s liste grupe birača Gradskog vijeća Grada Dubrovnika u 2020. godini.

Prijedlog odluke o podjeli Osnovne škole Lapad.

Prijedlog odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra Grada Dubrovnika.

Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.

Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu.

Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini.

Prijedlog programa obavljanja drugih komunalnih djelatnosti na području grada Dubrovnika u 2020. godini.

Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o visini zakupnine za korištenje javnim površinama Grada Dubrovnika.

Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o naknadama za prometovanje prijevoznim sredstvima unutar pješačkih zona na području Grada Dubrovnika.

Prijedlog zaključka o potpisivanju Ugovora o ustupanju dijela nekretnine zemljišno-knjižnih oznaka čest.zem.1219/22 i 834 sve k.o. Gruž sa društvom Vodovod Dubrovnik d.o.o.

Prijedlog zaključka o sklapanju Ugovora o najmu stana sa slobodno ugovorenom najamninom.

Prijedlog zaključka kojim se daje suglasnost investitorima, koje predstavlja društvo TRICIKL d.o.o. Dubrovnik, za izgradnju i financiranje troškova izgradnje prometnice predviđene UPU-om Babin Kuk (OS 3) I faza, i na tekst Ugovora o načinu ugovaranja financiranja troškova izgradnje prometnice predviđene UPU-om Babin Kuk (OS 3) I faza.

Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi Rezervat Lokrum za sklapanje Ugovora za usluge popravka i održavanja m/b Skala i m/b Zrinski.

Prijedlog odluke o osnivanju postrojbi civilne zaštite Grada Dubrovnika.

Prijedlog odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Dubrovnika.

Prijedlog analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Dubrovnika za 2019. godinu.

Prijedlog godišnjeg plana razvoja civilne zaštite na području Grada Dubrovnika s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.

Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta javnih poziva Grada Dubrovnika za 2020. godinu.

Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst privremenog Statuta Dječjeg vrtića Pčelica.

Prijedlog rješenja o imenovanju privremene ravnateljice Osnovne škole Montovjerna.

DOPUNSKE TOČKE:

Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu javnih površina,

Prijedlog zaključka o naknadi troškova izrade osobnih iskaznica nastalih zbog promjene naziva ulica.
loading...

Izdvojeno

29. rujan 2020 14:39