StoryEditorOCM
NeretvaNOVA ULAGANJA

Izvor-u Ploče d.o.o. i Komunalno d.o.o. Vrgorac 183.904,04 € (1.385.625,00 kn) od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU

Piše Ante Šunjić
1. veljače 2023. - 21:25
IZVOR-u PLOČE d.o.o. i Komunalno d.o.o. Vrgorac 183.904,04 € (1.385.625,00 kn) od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EUAnte Šunjić/

 

Na pozivu za dodjelu bespovratnih sredstava „Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije“, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, vodovodima IZVOR PLOČE d.o.o. i Komunalno d.o.o. Vrgorac dodijeljeno je 183.904,04 € (1.385.625,00 kn) za projekt “Povećanje energetske učinkovitosti vodoopskrbnih postrojenja/objekata” odnosno 90 posto vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova. Komunalno d.o.o. Vrgorac dodijeljeno je 99.815,85 € bespovratnih sredstava, a IZVOR PLOČE d.o.o. 65.697,78 € bespovratnih sredstava.

Provedba projekta će, kao krajnji rezultat, imati aktivnosti izrade projektne dokumentacije za izgradnju fotonaponskog sustava za napajanje vodoopskrbnih objekata, izradu projektne dokumentacije za energetsku obnovu vodoopskrbnog objekta - građevinski dio i izradu tehničke dokumentacije za optimizaciju rada crpki unutar vodoopskrbnog objekta.

Kroz prijavu na ovaj poziv za dodjelu bespovratnih sredstava planiran je završetak izrade preostale projektno-tehničke dokumentacije za postrojenja/objekte iz primarne faze (CS Banja, CS Vrgorac, CS Dragljane, CS Lukavac i CS Klokun). Budući da se područja pružanja usluga obiju tvrtki nalaze na području Mediterana gdje je visoki potencijal sunčevog zračenja izrađene su studije isplativosti ugradnje fotonaponskih sustava za napajanje vodoopskrbnih postrojenja/objekata. Fotonaponski sustavi će se koristiti isključivo za vlastite potrebe bez prodaje električne energije potrošačima.

Pojedini objekti vodoopskrbnog sustava, sa građevinskog aspekta, su u lošem stanju zbog čega u zimskim periodima dolazi do učestalih problema sa radom opreme koja se nalazi u istima ili velike potrošnje električne energije za zagrijavanje objekata kako bi se doveli u funkcionalno stanje. Vezano uz energetsku obnovu objekata s građevinskog aspekta, isto se odnosi na sljedeće zahvate: toplinsku izolaciji vanjskih zidova, toplinsku izolaciju krovišta i zamjenu stolarije. Provedba ovih mjera će imati za posljedicu povećanje toplinske izolacije vanjske ovojnice objekata što će u konačnici smanjiti potrebnu energiju za grijanje za više od 80 posto.

Oprema u crpnim stanicama CS Vrgorac, CS Kozica, CS Rašćane, CS Župa i CS Klokun je zastarjela, te je upitna njena efikasnost. U cilju definiranja adekvatnosti instalirane opreme kao i optimizacije rada crpnih stanica, a samim time i smanjenja potrošnje električne energije na predmetnim crpnim stanicama je potrebno izraditi tehničku dokumentaciju za optimizaciju rada crpki.

31. svibanj 2023 11:00