StoryEditor
DubrovnikPROCJENA RIZIKA I RANJIVOSTI OD POTRESA ZA 4 VELIKA GRADA U HRVATSKOJ

HUKM izradio satelitske  karte i  za Dubrovnik<br />  

Piše DV
2. listopada 2017. - 14:52

Hrvatska udruga kriznog menadžmenta (HKUM), korištenjem satelitskih sustava daljinske detekcije izradila je karte procjene rizika i ranjivosti od potresa visoke pouzdanosti najugroženijih hrvatskih gradova i to Zagreba, Rijeke, Splita i Dubrovnika.
Obzirom na da Hrvatska spada među najugroženije države Europe, izrađene su ukupno 42 karte koje se odnose se na pregledne karte analiziranog područja, obilježja i prometnu infrastrukturu, detaljne karte seizmičkog rizika za stanovništvo, materijalna dobra i prometnu infrastrukturu. Nadalje, obrađeni su sekundarni rizici kao što je aktivacija klizišta ili erozija terena, kao i rizik od poplave na području Grada Zagreba. Procijenjeno je i vrijeme pristupa žurnih službi nakon potresa, evakuacijski putovi za građane te su predložene lokacije u mjerama smanjenja rizika.
Navedeni satelitski sustavi omogućili su izradu detaljnijih prikaza rizika čime je Hrvatska dobila jednu od najkvalitetnijih procjena rizika i ranjivosti od potresa (pouzdanost dobivenih rezultata viša je od 80 posto što je među prvih 5 rezultata u svijetu) korištenjem najsuvremenijih tehnologija, sa svrhom jake stručne podloge u određivanju daljnjih mjera smanjenja rizika i podizanja sigurnosti stanovništva na navedenim područjima te povlačenju fondova EU iz područja sigurnosti i upravljanja rizicima. Hrvatska udruga kriznog menadžmenta kao glas struke u Republici Hrvatskoj razvija metodologije i alate kriznog menadžmenta te je povezana s brojnim istovrsnim organizacijama u svijetu, gdje je Copernicus EMS jedan od ključnih partnera jer cijene jedino stručnost i smisao za inovacije. Udruga koristi satelitske sustave daljinske detekcije u određivanju opsega posljedica neželjenih događaja od razornog potresa u Italiji prije godinu dana, što se nastavilo u daljnjem praćenju katastrofa po svijetu zbog čega je Udruga danas priznata na međunarodnoj razini. Senzori satelita korišteni su tijekom izrazito naporne požarne sezone u Republici Hrvatskoj te je požarnim kartama popraćen svaki veći požar kao potpora operativnim snagama na terenu i informiranju građana, rađene su procjene rizika nastajanja požara na dnevnoj i tjednoj bazi te se usporedno ušlo u detaljne analize najviših/neprihvatljivih rizika na području Republike Hrvatske (potres i požari). Sljedeće će biti obrađene poplave izazvane izlijevanjem kopnenih voda, kao i rastući rizici bujičnih i obalnih poplava.
Pomoć i potporu u izradi obje aktivacije dali su: Istarska, Zadarska, Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska županija, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu te family DUZS Državna intervencijska postrojba CZ Divulje i Državni informacijski i komunikacijski sustav zaštite i spašavanja, stoji na stranicama HKUM-a.
 

loading...

Izdvojeno

07. kolovoz 2020 14:00